Vlada potrdila najustreznejšo rešitev za izgradnjo plinovoda

Na 169. redni seji vlade Republike Slovenije se je obravnavalo šest točk s področja Ministrstva za okolje in prostor. Ena izmed tematik, ki se je obravnavala je tudi prenosni plinovod na relaciji Lendava-Pince.  Omenjeni plinovod bi povezal Slovenijo in Madžarsko. Namen tega je, da Slovenija poveča zanesljivost dobave plina. 

Skupna bo trasa dolga 114 kilometrov. Začela se bo pri Nagykanizsi na Madžarskem do slovenske meje, nato od Pinc do Ljutomera, vse do Kidričevega. 

Vlada se je seznanila se predlogom, ki ga je izdelalo podjetje ZUM d.o.o. iz Maribora. Izdelali so gradivo z naslovom  »Državni prostorski načrt (DPN) za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, Utemeljitev rešitve«, ki je bilo izbrano kot najustrenejša rešitev.

S tem so na seji kot najustreznejšo potrdili tisto rešitev, s katero se načrtuje prenosni plinovod, ki poteka od stične točke na slovensko-madžarski meji do mejne merilno regulacijske postaje Pince. Nato se usmeri proti zahodu in poteka po južni strani avtoceste A5 mimo naselja Petišovci. Vse do obstoječe merilno regulacijske postaje Lendava.

Vlada je v skladu ZUPUDPP potrdila predlog najustreznejše rešitve s sklepom ter ga bo poslala koordinatorju, pobudniku, investitorju in vsem nosilcem urejanja prostora iz sklepa o pripravi DPN. Koordinator objavi Sklep o potrditvi predloga najustreznejše rešitve na svojih spletnih straneh.

Glede na prostorske omejitve in z namenom čim manjše porabe prostora je plinovod umeščen, kolikor je bilo to mogoče, ob že načrtovan prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo. Utemeljitev rešitve in z njo povezane prostorske ureditve so bile analizirane in presojane s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Načrtovana prostorska ureditev podpira načrtovani regionalni razvoj, zagotavlja racionalno rabo prostora, omogoča učinkovito razmeščanje dejavnosti, ohranja razvojne potenciale prostora in naselij, ne vpliva na razvoj obstoječih in načrtovanih dejavnosti, gospodarsko javno infrastrukturo in oskrbo prebivalcev, na vse segmente okolja ima nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov, leži na lahko dostopnem in reliefno nerazgibanem terenu, ki omogoča relativno nezahtevno gradnjo samega plinovoda, lokacije energetskih objektov so izbrane tako, da ne zahtevajo večjih posegov za njihovo opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo in je kot obravnavana investicija primerna za izvedbo.

 

VIR: MOP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja