Trgovina v Lendavi: Od Lemitropa do Mercatorja

Takoj po osvoboditvi so ostale še trgovine v lasti privatnikov vse do leta 1948, a v okviru državnega podjetja LEMITROP (lendavsko mestno, industrijsko, trgovsko, obrtno podjetje) se je formirala tudi državna trgovina. V okviru LEMITROPA so bila vključena vsa podjetja, razen takratnega podjetja Nafta Lendava, ki je bilo zvezno podjetje, in takratne Dežnikarne.
Vendar je že leta 1946 prišlo do spremembe, ko je nastalo trgovsko podjetje Okrajni magazin s sedežem v Lendavi. Nekako istočasno so nastale tudi trgovine Okrajne zadružne zveze in trgovina Obrtni servis v Lendavi. To je tudi čas formiranja Rudarskega magazina, ki pa je imel specifičen položaj.
1. 9. 1951 sta bila k Okrajnemu magazinu pripojena Rudarski magazin in Obrtni servis ter je nastalo novo trgovsko podjetje z imenom Mestno trgovsko podjetje, ki je predstavljalo del državne trgovske mreže. Trgovine kmetijskih zadrug še naprej obstajajo v okviru zadružnega sektorja.
Vse do leta 1951 je trgovina delala v specifičnih pogojih takozvane distribucije, ko se je blago v glavnem dobivalo na nakaznice, od tega leta naprej pa se je prešlo na redno nabavo in prodajo blaga v trgovinah.

Nova organizacija trgovski mreže v Lendavi.

Že leta 1952 je prišlo do nove organizacijske spremembe lendavske trgovske mreže. Postavila se je zahteva po specializaciji trgovske mreže, ki jo je bilo treba upoštevati in v tem smislu reorganizirati obstoječo trgovsko mrežo. Iz Mestnega trgovskega podjetja sta se 1. 4. 1952 formirali dve podjetji, in sicer Izbira, v sestavi katere so bile trgovine industrijske branže, in Panonija, ki je zajemala trgovine prehrambene stroke in galanterijo. Takoj je potrebno omeniti, da je že Lendavski magazin odprl trgovino v Murskem Središču na področju sosednje republike Hrvaške.
»Panonija« in »Izbira« sta odpirali trgovine po vaseh občine mimo že obstoječih zadružnih trgovin. Tako je »Panonija« odprla trgovino v Dobrovniku in Turnišču, »Izbira« tekstilno trgovino v Dobrovniku in Murskem Središču, ki je poslovala do konca 80. let prejšnjega stoletja.

Tgovsko podjetje Panonija je odkupovalo tudi cekre od domačinov za prodajo. Fotografija prikazuje odkup cekrov v prostorih Panonije leta 1960.

Leta 1953 prihaja do novih organizacijskih sprememb, in sicer na temelju politike decentralizacije, kar je praktično pomenilo v trgovini, da je vsaka trgovina majhno podjetje. »Izbira« je to uresničila v celoti, medtem ko »Panonija« ni, ker je okrajna trgovska zbornica bila mnenja, da trgovska podjetja živiliske stroke zaradi svoje specifičnosti ne bi šla po poti decentralizacije. Isti primerke bil tudi z ostalo trgovsko mrežo v Pomurju. 
Toda praksa je pokazala, da vsaka trgovina sama zase ne more bili ne materialno ne kadrovsko sposobna za daljše življenje, zato je iz tako imenovane decentralizirane Izbire ponovno nastala s centralizacijo Izbira, leta 1954.

Delavski svet TP Panonija leta 1956.

Že leta 1956 imamo v Lendavi tri trgovska podjetja. Ob Panoniji in Izbiri se je iz zadružnih trgovin konstituiralo trgovsko podjetje Preskrba. Vsa tri podjetja so si prizadevala vsako na svoj način tehtnejše konkurirati ostalima dvema. 
Vsepovsod so iskali lokale, samo da bi odprli trgovine. Vse to je vodilo v drobnjakarstvo, potrošnik pa od takšne konkurenčne borbe za prevladovanje na tržišču ni imel boljše in večje izbire blaga. Tako so se povečali tudi stroški poslovanja, predvsem zato, ker lastniki lokalov niso mogli znatno poviševati najemnin, ker je veljal takšen predpis; zato so dajali v lokale svoj inventar, za uporabo tega pa višina najemnine ni bila omejena.
Potrebno je omeniti, da je trgovsko podjetje Panonija 10. 5. 1958 odprlo sodoben Benzinski servis v Lendavi, ki je zamenjal dotedanjo ročno benzinsko črpalko, ki več ni zadovoljevala naraščajočih potreb cestne motorizacije. 

Otvoritev bencinskega servisa v Lendavi.

Zaradi nekoristne konkurence je v letu 1958 prišlo do razgovorov, katerih rezultat naj bi bil združitev vseh treh trgovskih podjetij v eno trgovsko podjetje. Rezultat tega je bil, da sta se združili trgovsko podjetje Izbira in trgovsko podjetje Panonija v novo trgovsko podjetje Center Lendava, tako da smo imeli dve trgovski podjetji: Center in Preskrba.
Tudi takšna organizacija trgovske mreže ni ostala trajna. Potreba, da se združi lendavska trgovska mreža, je privedla do združitve trgovskih podjetij Preskrbe in Centra v trgovsko podjetje Univerzal Lendava. To združitev je z odločbo št. 11/2-PE — 1/2-61 z dne 19. 1. 1961 potrdil tudi občinski ljudski odbor Lendava. Z združitvijo materialnih sredstev in kadrov se je odprla večja možnost za vsestranski razvoj trgovske mreže v občini.
Vendar tudi v obdobju 1961—1965 ni bilo nekih posebnih možnosti za večja investiranja.
V tem obdobju se je v Lendavi v glavnem specializirala in modernizirala obstoječa trgovska mreža. Tako so nastale specializirane trgovine Pohištvo, Tehnična, Galanterija, Gradbeni material, katerega temelji so bili položeni še pred nastankom podjetja Univerzal.
Tudi občinski teren ni bil prikrajšan. Odprte so bile nove trgovine, in sicer prehrambeno mešane stroke v G. Bistrici, prehrambena trgovina Živila v Črenšovcih. Adaptirani sta bili poslovalnica Mura v Hotizi in Hrana v V. Polani, v okviru katere je bil ustanovljen prvi Univerzalov buffet. V tem obdobju se je preselila poslovalnica Enotnost iz Mostja v Genterovce, kjer danes stoji zapiščen trgovski lokal z buffetom.

Priprave za gradnje sodobne blagovnice v centru Lendave in nove investicije na podeželju.

Po letu 1965 je nastopilo dotlej najugodnejše obdobje za investiranje v trgovski dejavnosti.
Kljub nekajletnemu samoodrekanju kolektiva na račun osebnih dohodkov se je kolektiv odločil za nadaljnjo modernizacijo trgovske mreže. Tako je v letu 1966 nastala nova samopostrežna in samoizbirna trgovina v Lendavi. Želja, da se zgradi blagovnica v Lendavi, je bila večja od vsega drugega. Leta 1967 je bilo odkupljeno zemljišče za gradnjo blagovnice. Istočasno so se tudi pripravljali načrti za njo. Kljub pripravam na gradnjo blagovnice ni bila zanemarjena potreba občinskega terena po sodobnih trgovskih lokalih. Konec leta 1967 je bila odprta prva samopostrežna trgovina na pomurskem podeželju v Odrancih in so jo tamkajšnji potrošniki sprejeli z odobravanjem in radostjo.

Blagovnica v Lendavi, ki je bila zgrajena leta 1971.

Leta 1968 so bile odprte tri montažne trgovine tipa Soko, in sicer vse tri kot samopostrežbe: v Dolgi vasi, Dobrovniku in Turnišču. Nekaj starih trgovin, ki niso več služile svojemu namenu, bodisi, da so bile nerentabilne ali pa je v istem kraju zrasla nova sodobna trgovina, je bilo ukinjenih. Še nadalje si je kolektiv prizadeval specializirati trgovsko mrežo in tako so bile v letu 1969 odprte tri nove prodajalne. Oprema v Lendavi, ki je specializirana za prodaja posode, sanitarnega in vodoinstalacijskega materiala, Avtotehna v Lendavi, ki je specializirana prodajalna avto stroke in Dom v Črenšovcih, ki prodaja tehnično blago, pohištvo in gradbeni material.

Otvoritev Avtotehne v Lendavi.

 V letu 1970 sta bili adaptirani in spremenjeni dve trgovini: Jelka na Kobilju, pravico uporabe lokala je Univerzal Lendava odkupil od Kmetijske zadruge Lendava in jo preuredil v Samopostrežbo. Preuredil je tudi bivšo trgovino Metka v Turnišču z adaptacijo v poslovno enoto tehnične stroke Izbor Turnišče. V letu 1970 so bile odprte še nove prodajalne tipa Soko, in sicer Samopostrežba v Gaberju ter prodajalne prehrambeno-mešane stroke Center Genterovci, Izvir Petišovci in Živila v Renkovcih. V letu 1971 je bila odprta Blagovnica v Lendavi, največji trgovski objekt v občini, ter Market v Črenšovcih.
Podjetje je razširilo svojo mrežo tudi izven meja občine na področje sosednje Hrvaške. Leta 1968 je Univerzal odprl prvo samopostrežno trgovino v Murskem Središču, leta 1969 pa poslovalnico z gradbenim materialom in kurivom. Leta 1972 pa je bila ustanovljena v centru M. Središča nova trgovina tekstilne stroke Tekstil Mursko Središče.
Zelja, da bi zgradili Market v naselju Nafte v Lendavi, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev tistega leta ni bila realizirana.
Leta 1973 je prišlo do razgovorov o integraciji s podjetjem Viator Ljubljana, do tega pa v končni fazi ni prišlo.
Kljub pomanjkanju investicijskih sredstev je bil adaptiran lokal bivše lekarne v Lendavi in v njem urejena sodobna otroška trgovina, ki postaja vse bolj zanimiva mladim materam. V letu 1975 je bil adaptiran lokal bivše tekstilne trgovine Izbira Lendava, kamor se je preselila prodajalna Tehnična Lendava. Lokal je sodobno urejen, prodaja se pa na debelo in drobno.

Univerzal postane del Mercatorja.

V letu 1974 so se intenzivno ukvarjali z vprašanjem povezovanja z močnejšo trgovsko organizacijo. Na zboru delavcev 12. 12. 1974 se je po predhodni obravnavi ekonomskega elaborata o pripojitvi kolektiv enoglasno odločil za pripojitev k podjetju Mercator, kar je na referendumu dne 28. 12. 1974 100 odst. tudi potrdil. Od 1. 1. 1975 nosi bivše trgovsko podjetje Univerzal Lendava p. o. ime Mercator Ljubljana n. sub. o., TOZD »Univerzal« Lendava, trgovina na veliko in malo ter gostinstvo.
TOZD »Univerzal« Lendava si je tisto leto močno prizadevalo pričeti z gradnjo Marketa v naselju Nafte v Lendavi, ker tedanja trgovina še zdaleč ni zadoščala potrebam tamkajšnjih potrošnikov.
V preteklosti si je kolektiv prizadeval navezati dobre stike s krajevnimi skupnostmi in jih je tudi materialno podpiral s prispevki pri gradnji vodovodov, asfaltiranja ulic in podobno. Tudi za potrebe širše družbene skupnosti kolektiv ni nikoli skoparil ali se odrekal solidarnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja