Popravek: prikaz nasprotnih dejstev

 Objavljamo popravek v zvezi z dvema člankoma: »Občinski proračun na trhlih tleh. Kdo je kriv?«, ki je bil objavljen dne 11. 10. 2019 in »Visoka cena vrtca v Lendavi razburja starše«, ki je bil objavljen dne 10. 10. 2019 s spodaj navedenimi prikazi nasprotnih dejstev, skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih, brez sprememb in dopolnitev.

Pri članku »Občinski proračun na trhlih tleh. Kdo je kriv?« http://lendava-on.net/obcinski-proracun-na-trhlih-tleh-kdo-je-kriv/

»Posledice prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2018 na finančno stanje Občine Lendava v letu 2019

Stanje neporabljenih sredstev po vseh treh bilancah na dan 31.12.2018 znaša 2.668.203 €, od tega sredstva krajevnih skupnosti 115.107 € . Občina Lendava je imela na razpolago s 1.1.2019 za izvrševanje proračuna 2019 za vse prevzete obveznosti 2.553.096 €. Pri tem je potrebno upoštevati, da je Občina Lendava 14.12.2018 najela in počrpala dolgoročni kredit v višini 1.000.000 €, kar je prikazano v znesku 2.553.096 € neporabljenih sredstev na dan 31.12.2018. Dejanska neporabljena sredstva, brez kredita, znašajo 1.553.096 €. Servisiranje tega dolga bremeni finančni tok v naslednjih 10-tih letih.

I. Prevzete pogodbene obveznost za investicije v letu 2018, ki bremenijo proračun 2019 znašajo 2.223.943 €, od tega:
1.Center za zaščito in reševanje = 1.273.851 €
2.Večnamenski objekt Lendavske gorice = 293.412 €
3.Investicijsko vzdrževanje cest = 96.434 € + 34.699 € + 108.939 €= 240.072 €
4.Urejanje hudournikov, plazišč = 343.425 €
5.Projekti Blagovnica = 53.912 €

6.KS Gornji Lakoš = 19.271 €

II. Prevzete pogodbene obveznosti v letu 2018, ki bremenijo tekoči del proračuna 2019 znašajo 189.305 €, od tega:
1.Vrtec Lendava = 76.481 €
2.DOŠ Genterovci = 5.131 €
3.Zavod za turizem in razvoj = 34.425 €
4.Zavod za turizem in razvoj (TIC) = 16.372 €
5.KKC Lendava = 56.896 €

III. Pokritost prevzetih obveznosti z neporabljenimi sredstvi na dan 31.12.2018:
1.Neporabljena sredstva na dan 31.12.2018 = 2.553.096 €
2.Prevzete obveznosti za investicije = 2.223.943 €
3.Prevzete obveznosti, ki bremenijo tekoči del proračuna = 189.305 €
4.Nepriznana poraba sredstev za dvojezičnost (neupoštevanje uredbe) v letu 2018 = 60.000 €
5. Razlika (1.-2.-3.-4.) (pokritost-prevzete obveznosti) = 79.848 €

Analiza terjatev na dan 31.12.2018 kaže nizko stopnjo vnovčljivosti, saj je od skupno 846.348 €, spornih 448.973 €, kar pomeni 53% oziroma za financiranje izvrševanja proračuna za leto 2019 lahko namenimo iz prejetih plačil terjatev le 397.375 €.

Neplačane obveznosti, ki so zmanjšane za neplačane račune v višini 738.640 € in upoštevane že pri prikazu prevzetih pogodbenih obveznosti pod I. in II. na dan 31.12.2018, znašajo 684.576 €. Poplačilo le teh v višini 477.223 € se zagotavlja iz razlike neporabljenih sredstev v višini 79.848 € in iz prilivov terjatev v višini 397.375 €. Presežek nepokritih obveznosti v višini 207.353 €, ki nima pokritja v neporabljenih sredstvih in terjatvah na dan 31.12.2018 pa bremenijo finančni tok v letu 2019. V primeru brez kredita v višini 1.000.000 €, pa bi presežek nepokritih obveznosti znašal 1.207.353 €.

Izvrševanje investicijskega dela proračuna za leto 2019 je izredno oteženo tudi zaradi slabo pripravljenih projektov, ki imajo za posledice dodatne obremenitve na proračun, in sicer: izpad pri črpanju nacionalnih in evropskih sredstev, kot npr.: Center za zaščito in reševanje – ureditev plazišča (zaledne brežine) in nakup opreme v ocenjeni višini 200.000 € – dodatna obremenitev proračuna, projekt ICC pri kolesarskem centru v Čentibi – dodatna obremenitev proračuna za cca 150.000 €, Krajinsko parkirišče in športno rekreacijske vsebine pri DSŠ Lendava – nevarnost izgube 300.000 € nacionalnih sofinancerskih sredstev, ureditev ceste v Čentibi – dodatna obremenitev 50.000 €, itd.

Tekoči proračun bremenijo tudi nenujni in negospodarni izdatki za poslovni najem vozil v višini 882 €/mesec in stroški servisiranje najetega dolgoročnega kredita konec leta 2018 v višini cca 460 €/mesec.

Kljub vsem navedenim težavam se Občina Lendava za izvrševanje proračuna 2019 ni dodatno zadolžila, zmanjšala je zadolžitev v skladu z anuitetnimi načrti v višini 338.041€, kar pomeni, da znaša trenutna zadolžitev 2.368.172 €. Prav tako je povišala sredstva za subvencije gospodarstvu iz 29.000 € v letu 2018 za 80.000 € v letu 2019. Povišala je glavarine za krajevne skupnosti za 20% in pomoč ob rojstvu otrok iz 160 na 400 €/otroka. Zaradi zagotavljanja možnosti razvoja je pospešila aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja. Za izvedbo aktivnosti v letu 2019 je porabila že cca 80.000 €.«

Pri članku »Visoka cena vrtca v Lendavi razburja starše« http://lendava-on.net/visoka-cena-vrtca-v-lendavi-razburja-starse/

»Cene programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda so bile nazadnje spremenjene na 4. seji občinskega sveta Občine Lendava, ki je bila 6. 3. 2019. Veljavne cene se tako uporabljajo že od 1. 3. 2019 naprej. Poglavitni razlog za takratno spremembo in hkrati zvišanje cen programov pa je bilo povišanje stroškov dela kot posledica sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi drugih dvigov osebnih dohodkov (minimalne plače).

Ne takrat in ne sedaj na Občino nismo prejeli pritožb staršev. Po preverjanju v Vrtcu Lendava so nam potrdili, da so v zadnjem mesecu prejeli nekaj klicev glede prejetih položnic, ki so v nekaterih primerih res višje. To pa je posledica:
a) novo izdanih odločb s strani Centra za socialno delo glede uvrstitev v plačne razrede – glede na boljše trende pri zaposlenosti je tudi nekaj staršev uvrščenih v višje plačilne razrede;
b) kot drugi razlog pa so lahko tudi spremembe pri prehodih med programi vrtca in ker so, cene programov različne so potem seveda tudi zneski na položnicah lahko drugačni (v primeru, da je otrok prešel zaradi novo oblikovanih oddelkov v program z višjo ceno).

Glede primerjave cen programov Vrtca Lendava s cenami Vrtca Murska Sobota pa je potrebno povedati sledeče, da ima Vrtec Murska Sobota enotno ceno za program 1. in 2. starostnega obdobja, ki znaša 439,70 evrov. Vrtec Lendava pa ima kot večina vrtcev v Sloveniji oblikovano ceno v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo glede na dejanske stroške po posameznih programih. Z Vrtcem M. Sobota je tako edino primerljiva naša povprečna cena, ki znaša 450,06 evrov kar pomeni, da je za 10,36 evrov višja in ne za 90 evrov kot je to navedeno v prispevku. Če kot primer vzamemo še ceno vrtca v Veliki Polani, ki ima tudi enotno ceno in ta znaša 468,00 evrov lahko ugotovimo, da je ta višja od naše povprečne cene za 17,94 evrov. Tako, da navedba, da ima lendavski vrtec najvišjo ceno v Pomurju ne drži.«

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja