Občinski proračun na trhlih tleh. Kdo je kriv?

Ker se v zadnjem času v naši javnosti širijo govorice o izpraznjeni blagajni lendavske občine s strani prejšnjega vodstva, smo pobrskali po javno dostopnih virih in preverili v kakšnem finančnem stanju je občino prevzelo novo vodstvo. Kako polna je blagajna je lahko subjektivno mnenje, dokler ni konkretnih številk in primerjav. In tukaj so podatki, ki so preverjeni in izvzeti iz uradno objavljenih zaključnih računov občin (AJPES).

 

Primerjava premoženjskega in finančnega stanja  občin  – upravnih središč v Pomurju

 

Občina:

Podatek:

Lendava

 

M.Sobota Ljutomer G.Radgona Opombe:
1.Velikost:

Št. Občanov

Površina km

Št. naselij

 

10.575

123,0

23

 

18.973

64,4

12

 

11.521

107,2

44

 

8.504

74,6

30

Statistični podatek

https://skupnostobcin.si/ 

 

2.Premož.:

Dolgoročna sredstva

Kratkoročna sredstva

Skupaj premoženje

Evr./občana

 

60.268.619

 

6.069.600

 

66.338.219

6.273

 

 

75.540.069

 

4.233.534

 

79.773.603

4.205

 

71.045.937

 

4.237.356

 

75.283.293

6.534

 

 

71.025.187

 

2.986.396

 

74.011.583

8.703

 Stanje: 31.12.2018

 

 

 

 

Dolgoročna+kratkoročna sred.

3.Finančna sredstva:

Denarna in druga kratkoročno likvidna sredstva

 

Evr./občana

 

 

 2.639.376

 

 

 

250

 

    

 

495.039

 

 

23

 

 

 177.098

 

 

15

 

 

1.184.192

 

 

139

Stan:31.12.2018

 

4.Zadolžen.:

Kreditne obveznosti:

Evr./občana

 

Neplačani prihodki (+)

Neplačani odhodki (-)

 

Razlika:

 

2.260.200

 

214

 

1.668.830

 

    1.533.116

 

+135.714

 

6.008.175

 

317

 

913.978

 

2.396.016

 

-1.482.038

 

5.259.187

 

456

 

1.227.496

 

1.501.142

 

-273.646

 

5.468.057

 

643

 

713.553

 

876.545

 

-162.992

Stanje: 31.12.2018

 

 

 

 

Razlika med terjatvami in obveznostmi

5.Poslovanje

Realizacija proračuna

Evr./občana

 

 

Prihodki od glavarine 2018

% glavarine v realizaciji 2018

 

Presežek ali primankljaj v realizaciji 2018

 

10.356.107 

 

979

 

 

5.835.838

 

56%

 

 

 

– 737.652

 

22.035.094

 

1.161

 

 

9.658.297

 

43,8%

 

 

 

-1.748.775

 

11.299.941

 

981

 

 

6.847.162

 

60,6%

 

 

 

-1.233.357

 

7.757.488

 

912

 

 

4.943.455

 

63,7%

 

 

 

+277.219

Leto 2018

 

 

 

 

 

 

6.Investicije:

Investicijski odhodki 2018

 

% – inv. Odhodkov

 

*Zaključevanje investicij v 2019 (Gasilski center, Vaški dom Gorice, ceste in plazišča)

 

2.465.668

 

 

23,81

 

 

*(1.600.000)

 

 

 

8.286.362

 

 

37,61

 

?

 

3.456.834

 

 

30,59

 

?

 

1.382.620

 

 

17,82

 

?

Leto 2018

 

 

 

 

 

 

Delno prenešene investicije in obveznosti iz leta 2018 v leto 2019

7.Strošek zaposlenih:

Število zaposlenih

 

Stroški dela

Povprečen letni strošek na zaposlenega

 

 

36

 

1.001.611

 

27.823

 

 

53

 

1.583.744

 

29.882

 

 

 

35

 

1.042.753

 

29.793

 

 

28

 

837.961

 

29.927

Leto 2018

(Viri: podatki iz objavljenih zaključnih računov za leto 2018, Izvedeni podatki na podlagi postavk iz zaključnih računov, Statistični podatki Skupnosti slovenskih občin)

Opomba:*Prenešene investicije in investicijske obveznosti v leto 2019 so znašale 1,6 mio Evrov in so v celoti pokrite s prenesenimi finančnimi sredstvi iz leta 2018 v leto 2019. Ta prenos je ugodno vplival na investicijsko dejavnost in rezultate izvrševanja proračuna v letu 2019.

Komentar: Prikazani so podatki primerljivih občin v Pomurju (upravna središča). Pri vrednosti premoženja ni večjih odstopanj med občinami (knjigovodska vrednost). Občina Lendava ima v primerjavi z drugimi nekoliko manj dolgoročnih in občutno več kretkoročnih sredstev, kar je ugodno iz vidika poslovanja. Lendava močno odstopa po višini finančnih sredstev s katerimi je razpolagala na koncu leta 2018. Po odbitku prenešenih investicijskih obveznosti v leto 2019, bi na koncu leta še vedno ostalo več kot 1mio Evrov finančnih sredstev, kar je še vedno občutno več od M. Sobote in Ljutomera ter primerljivo z G. Radgono. Občina Lendava pozitivno izstopa tudi po relativno nizki zadolženosti, saj je ta neprimerno nižja, kot v drugih prikazanih občinah. Pri tem je potrebno upoštevati tudi to, da ima Lendava edina več potencialnih (neplačanih) prihodkov, kot je bilo neplačanih odhodkov, kar predstavlja določeno prednost ali manjša tveganja pri nadaljnem poslovanju.

 Pri izvrševanju proračuna v letu 2018 je bila M. Sobota najuspešnejša. Ostale občine so nekako primerljive  in približno enako učinkovite. Odvisnost od prihodkov iz naslova glavarine (občutljivost v poslovanju) je bolj opazna pri Ljutomeru in G. Radgoni, ki je v obravnavanem letu edina imela proračunski presežek (tudi nizko investicijsko dejavnost). Občina Lendava v letu 2018 ni zaključila vseh pričetih investicij, kljub zagotovljenemu financiranju (zasedenost izvajalcev, težave pri izvedbi …). V leto 2019 je prenešenih cca 1,6 mio Evrov investicij in investicijskih pogodbenih obveznosti. Prenešenih finančnih sredstev je bilo cca 2,6 mio Evrov, kar pomeni, da so bila v celoti zagotovljena sredstva za pokrivanje prenešenih investicijskih obveznosti in bo to ugodno vplivalo na rezultate poslovanja občine v letu 2019.

Občina Lendava je bila primerljiva z drugimi občinami tudi po številu zaposlenih. Nekoliko manj zaposlenih je imela občina G. Radgona. Strošek po zaposlenem je bil v občini Lendava nekoliko nižji, kot v drugih občinah, kar je dober pokazatelj ob predpostavki, da gre tudi za primerljivo učinkovitost.

Na podlagi prikazanih podatkov in primerjav je razvidno: Premoženjsko-finančno stanje občine Lendava je, sodeč po  zaključnem računu za leto 2018 (to so merodajni in uradni podatki), v primerjavi z drugimi obravnavanimi občinami, zelo dobro in z velikimi možnostmi za ohranjanje razvojne kontinuitete tudi v prihodnje.   

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja